پانزدهمین جلسه کمیته معرفی رقم در تاریخ 23/4/1395 با حضور اکثر اعضای کمیته رقم کشور ​در محل سالن جلسات موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در کرج تشکیل گردید. در این جلسه گزارش 9 رقم ذرت خارجی مطرح گردید که 4 رقم آن مورد تایید و تصویب کمیته معرفی رقم قرار گرفت. 9 رقم ذرت خارجی مورد آزمون عبارت بودند از: Bj 70,Laurca, Lavida, Etenia, Dominate, Atlas, Sagunto, Cadiz, Motril، که ارقام ذیل مورد تایید و تصویب کمیته قرار گرفتند:

 
رقم70  Bj  از شرکت برکت جوین

 
رقم  Dominate   از شرکت قوه نامیه بذر

 
رقم Lavida    از شرکت گل سم گرگان​​​​​

 
رقم  Sagunta  از شرکت مبین یکتا نهاده
​​