Skip Navigation Links
Skip navigation links
خدمات الکترونیک
اگهی ثبت رقم
اخبار
سوالات متداول
کتابخانه
اولویتهای تحقیقاتی
واحد های استانی
انتشارات
برنامه و بودجه
تماس با ما
 
آشنایی با موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

   

 اخبار موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

 ارائه خدمات

گزارش طرح کنترل و نظارت بر نهال شناسه دار93.pdfگزارش طرح کنترل و نظارت بر نهال شناسه دار93
قرارداد كنترل و نظارت بر فرآيند توليد بذر گندم جو 95-94.pdfقرارداد كنترل و نظارت بر فرآيند توليد بذر گندم جو 95-94
قرار داد کنترل و نظارت بر توليد نهال شناسه دار _پيش گواهي_درفضاي باز و بسته در سال 1394 .pdfقرار داد کنترل و نظارت بر توليد نهال شناسه دار _پيش گواهي_درفضاي باز و بسته در سال 1394
فرمهای ثبت و تجاری سازی.rarفرمهای ثبت و تجاری سازی
دستورالعمل و فرمهای مرحله ای بازدید از نهالستانها در سال 1394.rarدستورالعمل و فرمهای مرحله ای بازدید از نهالستانها در سال 1394
مجموعه قوانین و مقررات ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال کشور.pdfمجموعه قوانین و مقررات ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال کشور
فرم صادرات نهال.pdfفرم صادرات نهال
فهرست نهالستانهای دارای مجوز.pdfفهرست نهالستانهای دارای مجوز
گزارش پاياني نهال شناسه دار 92.pdfگزارش پاياني نهال شناسه دار 92
میزان مجاز وارداات بذور غیر تجارتی جهت فعالیتهای تحقیقاتی.pdfمیزان مجاز وارداات بذور غیر تجارتی جهت فعالیتهای تحقیقاتی
1 - 10 بعدی

 سایتهای مرتبط

وزارت جهاد کشاورزیhttp://www.maj.ir
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزیhttp://www.areo.ir
سامانه اتوماسیون طرحهای تحقیقاتیhttp://77.104.98.76/prproject/
سامانه سمپاتhttp://sampat.areo.ir

 رویدادهای آتی

توضیحاتFilter