Skip Navigation Links
Skip navigation links
خدمات الکترونیک
اگهی ثبت رقم
اخبار
سوالات متداول
کتابخانه
اولویتهای تحقیقاتی
واحد های استانی
انتشارات
برنامه و بودجه
تماس با ما
 
آشنایی با موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

   

 اخبار موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

 . ‭[2]‬

 ارائه خدمات

مجموعه قوانین و مقررات ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال کشور.pdfمجموعه قوانین و مقررات ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال کشور
قرارداد كنترل و نظارت بر فرآيند توليد بذر گندم جو 94-93.pdfقرارداد كنترل و نظارت بر فرآيند توليد بذر گندم جو 94-93
فرم صادرات نهال.pdfفرم صادرات نهال
فهرست نهالستانهای دارای مجوز.pdfفهرست نهالستانهای دارای مجوز
گزارش پاياني نهال شناسه دار 92.pdfگزارش پاياني نهال شناسه دار 92
قرار داد کنترل و نظارت بر توليد شناسه دار 93.pdfقرار داد کنترل و نظارت بر توليد شناسه دار 93
میزان مجاز وارداات بذور غیر تجارتی جهت فعالیتهای تحقیقاتی.pdfمیزان مجاز وارداات بذور غیر تجارتی جهت فعالیتهای تحقیقاتی
شاخص تهيه پيوندک.pdfشاخص تهيه پيوندک
فرم درج نام و مشخصات رقم در فهرست ملی.docفرم درج نام و مشخصات رقم در فهرست ملی
منشور تعهدات متقاضيان تعيين صلاحيت.pdfمنشور تعهدات متقاضيان تعيين صلاحيت
1 - 10 بعدی

 سایتهای مرتبط

وزارت جهاد کشاورزیhttp://www.maj.ir
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزیhttp://www.areo.ir
سامانه اتوماسیون طرحهای تحقیقاتیhttp://77.104.98.76/prproject/

 رویدادهای آتی

توضیحاتFilter