Skip Navigation Links
Skip navigation links
خدمات الکترونیک
اگهی ثبت رقم
اخبار
سوالات متداول
کتابخانه
اولویتهای تحقیقاتی
واحد های استانی
انتشارات
برنامه و بودجه
تماس با ما
 
آشنایی با موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

   

 اخبار موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

 ارائه خدمات

پوشه: شرایط و تعهدات فعالیت واحدهای دارای مجوز تولید نهال و قبض پرداخت تعرفهشرایط و تعهدات فعالیت واحدهای دارای مجوز تولید نهال و قبض پرداخت تعرفه
پوشه: شرايط و تعهدات فعاليت واحدهاي داراي مجوز کشت بافتشرايط و تعهدات فعاليت واحدهاي داراي مجوز کشت بافت
پوشه: دستورالعمل بازدید از نهالستان  95دستورالعمل بازدید از نهالستان 95
پوشه: تعهدنامه رعایت ضوابط کنترل و نظارت تولید بذر و قبض پرداخت تعرفهتعهدنامه رعایت ضوابط کنترل و نظارت تولید بذر و قبض پرداخت تعرفه
فهرست تولید کنندگان بذر و نهال دارای مجوز سال نود و پنج.pdfفهرست تولید کنندگان بذر و نهال دارای مجوز سال نود و پنج
فرمهای ثبت و تجاری سازی.rarفرمهای ثبت و تجاری سازی
اطلاعيه دوره آموزشي جهت مديران فني شرکتهاي توليد کننده نهال، تحت عنوان «اصول و کنترل گواهي نهال ».pdfاطلاعيه دوره آموزشي جهت مديران فني شرکتهاي توليد کننده نهال، تحت عنوان «اصول و کنترل گواهي نهال »
مجوز تولیدنشاء مکانیزه.pdfمجوز تولیدنشاء مکانیزه
فرم درخواست مجوز واردات نهال و اندامهاي تکثيري از طريق سامانه.pdfفرم درخواست مجوز واردات نهال و اندامهاي تکثيري از طريق سامانه
فرم درخواست مجوز واردات بذر از طريق سامانه.pdfفرم درخواست مجوز واردات بذر از طريق سامانه
1 - 10 بعدی

 سایتهای مرتبط

وزارت جهاد کشاورزیhttp://www.maj.ir
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزیhttp://www.areo.ir
سامانه اتوماسیون طرحهای تحقیقاتیhttp://77.104.98.76/prproject/
سامانه سمپاتhttp://sampat.areo.ir
پرتال ثبت اطلاعات مخترعانhttp://alborz.bmn.ir
جشنواره رویش بنیادهای نخبگان البرز و تهرانhttp://alborz.bmn.ir/

 رویدادهای آتی

توضیحاتFilter